Disclaimer

Deze website is van Grimonte Investment Management B.V. (hierna GIM) en is uitsluitend gericht op Nederland. Op het gebruik van deze website is de hiernavolgende disclaimer van toepassing. Bepaalde pagina's van deze website zijn uitsluitend gericht tot cliënten van Grimonte Investment Management B.V. die beleggingen houden in één of meerdere van de Grimonte fondsen (hierna te noemen "cliënten"). De toegang tot deze pagina's is voorbehouden aan cliënten en is beveiligd. Op de toegang tot de beveiligde pagina's zijn naast deze disclaimer de voorwaarden portefeuillesite van de externe partij van toepassing.


Informatie

De informatie op deze website is uitsluitend indicatief, is geen beleggingsadvies, geen aanbod van of uitnodiging tot het doen van een aanbod voor - of verband houdende met - een financiële dienst of financieel product en kan ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. GIM geeft expliciet noch impliciet enige garantie dat de informatie op deze website juist, volledig of actueel is. De informatie op deze website mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt en bezoekers van deze website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik daarvan. Er kunnen aan de verstrekte informatie op deze website geen rechten worden ontleend. Indien deze website verwijzingen (door middel van bijvoorbeeld hyperlinks) naar internetsites van derden bevat, betekent dit niet dat GIM enige aanbeveling doet ten aanzien van het gebruik van zulke internetsites, de daarop aangeboden producten en/of diensten. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op andere internetsites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar deze website, wordt door GIM niet geverifieerd.


Aansprakelijkheid en vrijwaring

GIM stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden voor haar cliënten. Het goed laten functioneren is afhankelijk van vele factoren, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of naar behoren functioneert. GIM vraagt uw begrip hiervoor en wijst u op het feit dat zij - behoudens opzet of grove schuld van haar kant - niet aansprakelijk is voor enige (gevolg)schade samenhangende met eventuele onjuistheden en/of het niet of vertraagd ontvangen van verstrekte koersinformatie, berekeningen, saldo-opgaven of andere door GIM aan cliënt verschafte informatie via deze website. Voorts is GIM niet aansprakelijk voor eventuele defecten, virussen en andere onvolkomenheden in de toegang tot of het gebruik van deze website, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website aan GIM of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens en downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld. GIM is niet aansprakelijkheid voor (de inhoud van) diensten of informatie van derden die via de website van GIM worden aangeboden, bijvoorbeeld door middel van externe hyperlinks. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van GIM.


Intellectuele eigendomsrechten

GIM behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot op de website/app gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen auteursrechten, databankrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten en enige andere rechten van intellectuele eigendom. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GIM, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GIM.


Beveiliging

De cliënt van GIM zal bij het gebruik van GIM Mijn Portefeuille alle veiligheidsvoorschriften opvolgen zoals opgenomen in de aan cliënt verstrekte openingsdocumentatie en/of andere aan cliënt verstrekte en/of te verstrekken informatie inzake GIM Mijn Portefeuille. In dit kader is de cliënt onder meer verplicht om op de door GIM bepaalde of te bepalen wijze na te gaan of verbinding met (de website van) GIM bestaat en om de aan de cliënt persoonlijk toegekende gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen overeenkomstig de door GIM gegeven instructies.

De gebruikersnaam en het wachtwoord worden door GIM uitsluitend aan de cliënt kenbaar gemaakt en zijn strikt persoonlijk. De cliënt is verplicht om ten aanzien van de aan hem toegekende gebruikersnaam en het wachtwoord geheimhouding te betrachten en deze met de vereiste zorgvuldigheid te gebruiken. De Identificatiecodes zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden bekend worden gemaakt. Cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de Identificatiecodes. Cliënt dient GIM op de hoogte te stellen indien: a) de Identificatiecodes zijn verloren, gestolen, misbruikt of vervalst; b) hij weet of vermoedt dat de Identificatiecodes aan derden bekend zijn; c) hij onregelmatigheden constateert met betrekking tot de geboden functionaliteit. Cliënt dient vorenbedoelde mededeling terstond schriftelijk, dan wel elektronisch aan GIM te bevestigen. Iedere mededeling dient datum, tijdstip en locatie van de melding te bevatten. Cliënt is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit verlies, diefstal of misbruik van zijn Gebruikersnaam en/of zijn Wachtwoord, tot op het ogenblik van de kennisneming van het verlies of diefstal door GIM. Ingeval van verlies, diefstal, misbruik of het op andere wijze in onbevoegde handen geraken van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord, dient de cliënt, na ontdekking, onverwijld met zijn relatie manager van GIM in contact te treden en deze te verzoeken om toegang tot de website te blokkeren. GIM zal na kennisneming van een dergelijk verzoek de toegang tot GIM Mijn Portefeuille direct blokkeren en, indien noodzakelijk, verdere maatregelen nemen ter voorkoming van misbruik. Cliënt is verplicht de melding zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen aan GIM te bevestigen. Gedurende de periode tot het moment van eerste melding als hiervoor aangegeven is de cliënt aansprakelijk voor de gevolgen van het onbevoegd gebruik of misbruik van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord. Berichten die u stuurt aan GIM per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. GIM adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan GIM te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan GIM per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde. GIM zal nooit per email vragen om uw wachtwoord of andere geheime of gevoelige informatie en is niet aansprakelijk voor schade indien door middel van phishing/ het aannemen van een valse (email-)identiteit gevoelige gegevens worden verkregen door (onbevoegde) derden.

Het gebruik van GIM Mijn Portefeuille impliceert de elektronische uitwisseling van informatie door middel van publieke communicatiemedia en het Internet. Het Internet is een internationaal open netwerk en Cliënt erkent dat hij zich bewust is van de open structuur. GIM verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te treffen om een hoge beveiligingsgraad na te streven door middel van beveiligingsmiddelen op verschillende niveaus. GIM verleent echter geen uitdrukkelijke of impliciete waarborg ten aanzien van de veiligheid van GIM Mijn Portefeuille. Cliënt verbindt zich ertoe, adequate beveiligingsmaatregelen te treffen met betrekking tot de verbinding met het Internet en/of de daartoe gebruikte computerconfiguratie dmv software en besturingssysteem, updates, firewall en virusscanners. GIM behoudt zich het recht voor de toegang tot de website/app te ontzeggen als niet aan de in deze gebruikersvoorwaarden neergelegde vereisten is voldaan.


Toepasselijk recht

Op de website van GIM en deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Enig geschil wordt met uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Privacy Statement

Bij bezoek aan deze website kan GIM gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert GIM uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de AVG, uw persoonsgegevens door GIM beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website/app en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Gegevensverwerking

GIM verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van GIM en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan GIM, tenzij deze verplichting voortvloeit uit een (gerechtelijk) bevel van een bevoegde instantie.


Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.


Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op website van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.


Vragen/opt-out

Voor vragen over dit Privacy Statement, de wijze waarop GIM uw persoonsgegevens verwerkt en/of u de gegevens die van u verwerkt zijn wilt inzien en/of wijzigen kunt u contact opnemen met GIM. U kunt uw verzoek richten aan:

Grimonte Investment Management B.V.
Naarderpoort 2
1411 MA Naarden
info@grimonte.nl


Wijzigingen Privacy Statement

GIM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen